דף הבית   English
*שם מלא
*דוא''ל
*טלפון
*עיר מגורים
אשמח לקבל עדכונים מאגודת ניצן. בכל עת ניתן להסיר את כתובתך
facebook nitzan page link
אגודת ניצן > מבנה הארגון > תקנון העמותה

תקנון העמותה


פרק ראשון

שם העמותה

ניצן – המרכז הארצי, אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה, הסתגלות

פרק שני

פרשנות והגדרות

בתקנון זה הגדרת לקויי למידה היא כדלקמן:
לקויי למידה הם אלה הנכשלים ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות, על רקע של שיבושים בתפקודים נוירו-פסיכולוגיים אשר יש להם פוטנציאל שכלי ממוצע ומעלה ומגלים הפרעות באחד או יותר מהתחומים הבאים: התחום הקוגניטיבי, התחום המוטורי והתיאום התפיסתי – תנועתי והתחום ההתנהגותי – ריגושי. לרבים מהם יש הפרעות בדרגות חומרה שונות בקשב ובריכוז. זאת כאשר המקור הדומיננטי לקשייהם איננו נכות, רמה שכלית נמוכה, בעיות רגשיות ראשוניות או משניות.
באנמנזה של רבים מהם מתגלות הפרעות התפתחותיות, חבלות עקב תקלות או מחלות חריפות, בזמן העוברות, בתהליך הלידה או בילדות הרכה. אצל חלק מהם קיימת היסטוריה משפחתית של לקות למידה, אך יש גם מקרים שבהם קשה לגלות סימנים חיצוניים לבעיות ולקות הלמידה שלהם מתגלה, בעקבות כשלון ברכישת יסודות הקריאה והכתיבה, על ידי אבחונים פסיכולוגיים ונוירו פסיכולוגיים מקיפים.

התסמונת של לקות למידה
התופעה של לקות למידה מתבטאת במגוון רב של סימפטומים, אשר לעולם אינם מצויים כולם בילד אחד. לכן תיתכנה תסמונות שונות, שהמשותף ביניהן הוא, בעיקר, מקור הקשיים, ובתווים דומים בממצאי האבחונים. כמו למשל: פרופיל לא סדיר עם פערים גדולים בין תתי המבחנים השונים במבחני אינטליגנציה, כגון: WISC (מבחן וכסלר לילדים), פער שמבטא התפתחות לא סדירה של מיומנויות כלליות הנלמדות בדרך כלל מן הסביבה באופן ספונטני ללא טיפוח מיוחד. לילדים לקויי הלמידה יש סימפטומים ביותר מתחום אחד. השילוב של הקשיים הוא בין הגורמים המכבידים עליהם לפצות את עצמם על קשייהם בתחום אחד על ידי הפעלה מתאימה של תפקודים תקינים.

שכיחות התופעה
לעניין השכיחות יש הערכות שונות בהתאם לסוג הבעיות שמכלילים באוכלוסיות לקויי הלמידה ובהתאם לחומרת הבעיות. אם נכלול את כל הילדים לקויי הלמידה, הן אלה הזקוקים למסגרות מיוחדות והן אלה המסוגלים לשילוב חלקי או מלא במסגרת החינוך הרגיל, ניתן להעריך את היקף התופעה בכ- 10% - 15% מכלל הילדים. אולם רק כשליש מהם (כלומר כ-5% מכלל הילדים) זקוקים למסגרת מיוחדת, קרי בית ספר מיוחד (2% - 3%) או כיתה מיוחדת בבית ספר רגיל. יתר התלמידים זקוקים לסיוע חלקי כמתואר לעיל.

בתקנון זה המונח סעיף כולל
סניפים אשר נרשמו כמפורט בסעיף 22 לתקנון זה וכן אגודה מקומית, בין שהיא מאוגדת כגוף משפטי ובין שאינה מאוגדת כך, המורכבת לפחות מ-10 חברים ובלבד שהקמתה אושרה על ידי הנהלת העמותה. הנהלת העמותה מוסמכת לאשר גם סניף אחד עבור מספר מקומות ובלבד שמספר חבריו הכולל יגיע ל-10 לפחות.

מקום מושבה הרשום של העמותה
תל-אביב – יפו

בתקנון זה יתייחדו למונחים הבאים הפירושים כמפורט לצדם:

עמותה - העמותה המוקמת על פי תקנון זה כהגדרתה בחוק העמותות תש"ם – 1980 (להלן – החוק).
המרכז הארצי או הנהלת העמותה או ההנהלה הארצית – כהגדרתו בחוק.
האסיפה - האסיפה הכללית כהגדרתה בחוק.
בוגרי ניצן - לקויי למידה מעל גיל 18. מתבגרי ניצן - לקויי למידה בגילאים 18 – 14 שנה.
ילדי ניצן - לקויי למידה בגילאים 14 – 5 שנה. גיל הרך - לקויי למידה בגילאים 5 – 0 שנה.

עניין אשר אינו מוסדר בתקנון זה יחולו עליו הוראות התקנון המצוי כמשמעותו בחוק.


פרק שלישי

מטרות העמותה

העמותה תהיה איגוד ארצי מרכזי למתן עזרה, טיפול וחינוך משלים של אוכלוסיית לקויי הלמידה, בכל מקום בישראל על מנת להבטיח את שיקומם, עתידם ומעמדם ולהבטיח להם איכות חיים נאותה, במגמה להגיע לכל ילד לקוי למידה בארץ.

העמותה תהיה רשאית להרחיב את מתן העזרה לגיל הרך, מתבגרים ובוגרים בהתאם להחלטת מוסדותיה.

אף אחת ממטרות העמותה איננה לשם עשיית רווחים.


דרכי ביצוע המטרות

לשם ביצוע מטרותיה תהיה העמותה רשאית לעשות את הפעולות הבאות:

לעשות כל דבר שהעמותה תמצא לנכון ושיש בו כדי לאפשר את הגשמת כל מטרה ממטרותיה, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור: 

 • לגייס, להפעיל מתנדבים או להעסיק עובדים במשכורת וקבלנים עצמאיים בשכר מכל סוג, בין אם יחידים ובין ארגונים, בקשר לכל עניין העשוי לסייע לעמותה בקידום מטרותיה.

 • לקשור קשרים, לשתף פעולה, לסייע או להתקשר בכל דרך עם כל יחיד, גוף משפטי, ארגון או מוסד, הן בארץ והן בחו"ל, לרבות מוסדות ציבור ומשרדי ממשלה.

 • לנקוט כל פעולה שתראה לעמותה לשם קידום מעמדה החברתי של אוכלוסיית לקויי הלמידה ובכלל זה:
  1. פרסום ויחסי ציבור
  2. קידום חקיקה שתקנה לאוכלוסיית לקויי הלמידה הכרה וסיוע.
  3. עריכת אירועים חברתיים, ספורטיביים, תרבותיים או אחרים.
  4. קיום פעולות הסברה
  5. פרסום, ביטאונים, ספרים, חוברות ומאמרים בכל צורה
  6. הפקת סרטים, תקליטים או כלל אמצעי ביטוי והמחשה בכל מדיה שתמצא העמותה לנכון.
 • הקמה, הפעלה, סיוע והגשת עזרה מכל סוג, השתתפות, ארגון או יזום מסגרות, מפעלים, מוסדות, פעולות ואירועים מכל סוג לשם אבחונה, טיפולה, ריפוייה, שיקומה, הבראתה וחינוכה של אוכלוסיית לקויי הלמידה (מבחינה רפואית, שיקומית, חינוכית, סוציאלית ותרבותית) לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקניית מקצוע, מציאת פתרונות דיור, השגת מקומות עבודה ומקורות פרנסה והקמת מסגרות המשך חברתיות.

 • לארגן פעולות ארציות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות, מגביות, ליצור קרנות, לארגן פעולות תרבותיות וחברתיות ארציות שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מפעלים כלל ארציים.

 • להגביר את מודעות הציבור בכלל ואת מודעותם של מורים, גננות, רופאים, אנשי צוות רפואי והורים בפרט, לבעיות לקויי הלמידה ולהשגת הדרכים והאמצעים לשיפור מצבם.

 • לקיים קשר שוטף עם הסניפים, לתמוך בסניפים ולפקח על פעולותיהם.


פרק רביעי

דין העמותה

העמותה היא אישיות משפטית על פי דין ונהנית מכל הזכויות המוענקות כדין לאישיות כזו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהיה העמותה רשאית, לשם קידום מטרותיה, להתקשר בחוזים ובהתחייבות מכל מין וסוג שהוא, לגייס כספים, לפתוח חשבונות בבנקים, למשוך שיקים ולחתום על שטרות, ערבויות וכל התחייבויות שהן, לקנות כל מיני נכסים דלא ניידי, להופיע בכל בתי המשפט בישראל, להעסיק עובדים ולפטרם, לרכוש מכונות, מכוניות, מכשירים, כלים, חומרים וכל צרכים ודברים אחרים כפי שיהיה צורך מדי פעם בפעם ולעשות כל פעולה שתמצא לנכון לאשר יהיה בה כדי לקדם את מטרותיה.

העמותה לא תהיה רשאית לקנות נכסי דלא ניידי או לחכרם, למכרם, להחכירם או לשעבדם או להקים בכספים בניינים או מוסדות, אלא אם כן אושרה כל עסקה כזאת מראש על ידי הנהלת העמותה ברוב 2/3 באסיפות אשר הודיעו עליהן מראש כי ידונו בהם באישור העסקה ואולם העמותה תהיה רשאית לקבל בעלות וזכויות אחרות בלי תמורה בנדל"ן וכן לשכור, להשכיר ולעשות כל פעולות אחרות שלא נזכרו לעיל במקרקעין ללא רוב מיוחד כמפורט לעיל.

העמותה היא בלתי מפלגתית, חבריה יכולים להשתייך לכל המפלגות ולהיות בעלי דעות פוליטיות ואין בודקים דעות החברים בהיכנסם לעמותה, בהיותם חבריה או בצאתם ממנה.

אסורה חלוקת רווחים אן כל טובת הנאה אחרת בין החברים. כל כספי ונכסי העמותה ישמשו למטרות העמותה בלבד.פרק חמישי

מבנה העמותה ומוסדותיה

כללי

 • למוסדות העמותה תהיינה כל הסמכויות המפורטות להלן והם יפעלו במסגרת ההוראות המפורטות להלן.

 • מוסדות העמותה יהיו: האסיפה הכללית, ההנהלה הארצית, ועדת הביקורת וועדות עבודה אשר יוחלט להקימן מפעם לפעם.
  1. האסיפה הכללית תבחר את יו"ר העמותה, חברי ההנהלה (כולל נציגי ציבור), חברי בית הדין העליון של העמותה, ועדת ביקורת, חברי ועדות מקצועיות (כל אלה ביחד לשם הקיצור – מוסדות העמותה).
  2. האסיפה הכללית תהא מוסמכת למנות נשיא כבוד לעמותה. 
 • העמותה תפעל באמצעות מוסדותיה המרכזיים ובאמצעות סניפיה ברחבי הארץ. העמותה תרכז פעולות כלל ארציות ותתאם בין הסניפים וכן תפעל לביצוע פעולות כלל ארציות ופעולות הקשורות בקשרים עם ארצות חוץ.
   
 • משך הכהונה של החברים במוסדות כולל נשיא, יו"ר, חברי הנהלה, חברי בית הדין וועדת הביקורת יהא של 3 שנים. הבחירה של חבר לאותו תפקיד אפשרית לשתי תקופות כהונה ברוב רגיל ולתקופות נוספות ברוב מיוחס של 51% ממשתתפי האסיפה לפחות. האמור בסעיף קטן זה יכנס לתוקף החל מהבחירות הראשונות שיתקיימו לאחר כניסתו לתוקף של תקנון זה.

 

האסיפה הכללית

 • האסיפה הכללית תהיה מורכבת מצירי הסניפים, כאשר כל סניף יהיה זכאי לשלוח לאסיפה נציגים מטעמו אשר
  יהיו חברים באסיפה הכללית כדלקמן:
  1. עמותה עצמאית –3 נציגים
  2. סניף מסונף למרכז הארצי – 2 נציגים
  3. סניף בהקמה ובמעמד של מועמד לחברות – 1 נציג
  4. כן יתווסף לנציגות הסניף נציג על כל 50 חברים משלמי מס אך לא יותר מ-2 נציגים בקטגוריה זו.
 • כלל החברים הרשומים בכל סניף יבחרו מתוכם נציגים כאמור אשר ייצגו אותם באסיפה הכללית של העמותה. הבחירות בכל סניף תהיינה דמוקרטיות, כאשר לכל חבר הנוכח באסיפת הסניף יהיה קול אחד.

 • ההצבעה תהיה חשאית או גלויה, לפי רצון רוב החברים המשתתפים ולא תתאפשר הצבעה באמצעות ייפוי כוח או נציג. התפנה מקומו של חבר באסיפה הכללית או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יכנס במקומו חבר עמותה אשר היה אחריו במניין הקולות בסניף ממנו נשלח אותו חבר.

   
 • האסיפה הכללית תכונס אחת לשלש שנים לצורך בחירת יו"ר העמותה ומוסדותיה, על ידי הודעה שתשלח על יד יו"ר העמותה או המנכ"ל, לכל סניף, לפחות ארבעים וחמישה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה (ההזמנה תשלח במכתב רגיל).
  עד עשרה ימים לפני המועד הקבוע לקיום האסיפה, יודיע כל סניף בכתב למנכ"ל העמותה, מיהם נציגיו באסיפה הכללית של העמותה. הודעה בכתב כאמור מהווה תנאי מוקדם להשתתפות נציגי הסניף באסיפה הכללית המקיימת את הבחירות.

 • בחירת מוסדות העמותה ויושב הראש, כמפורט בסעיף 15 ב' לתקנון זה, תהא ברוב רגיל ובחירות אישיות, כפוף לאמור בסעיף 15 ד'. 
  על פי דרישת 25% מהנוכחים או יותר, תהיינה הבחירות חשאיות. במידה ולתפקיד יו"ר העמותה יש מועמד אחד בלבד, תתבצע הצבעה גלויה בהרמת יד.

 • אסיפה כללית תהיה חוקית אם היא נתקיימה במועד ובמקום שנקבעו בהזמנות ואם השתתפו בה לא פחות משני שלישים מהמספר הכללי של הזכאים להשתתף באסיפה. אם במועד הקבוע לא יופיעו המשתתפים במספר הדרוש כאמור, תקיים האסיפה באותו יום ובאותו מקום, שעה לאחר המועד שנקבע, ותהא חוקית בכל מספר של משתתפים.

 • ישיבות האסיפה הכללית ינוהלו על יד יו"ר העמותה ובהעדרו על ידי המנכ"ל. אולם, ישיבות האסיפה הכללית בהן יערכו בחירות לתפקיד יו"ר העמותה ולמוסדותיה, ינוהלו על ידי יו"ר ועדת הביקורת, או אב בית הדין של העמותה. יו"ר העמותה יהיה רשאי להסמיך את המנכ"ל לנהל את האסיפה הכללית במקומו, אך למנכ"ל לא תהא בכל מקרה זכות הצבעה.

 • בכפוף לאמור בסעיף קטן ד', דלעיל, ההצבעה באסיפה למעט בחירת יו"ר העמותה ומוסדות העמותה, תהיה אישית, גלויה בהרמת יד. לא תהיה הצבעה באסיפה כללית באמצעות מיופה כוח או נציג.

 • דיוני האסיפה הכללית ירשמו בפרוטוקול בדרך שתקבע על ידי יו"ר האסיפה. הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר האסיפה וישמר בין מסמכיי העמותה. האסיפה רשאית להחליט על איסור פרסום החלטותיה או חלק מהן או להגבילן, אולם אסיפה כללית אשר התכנסה למטרת בחירת מוסדות העמותה – יהיו החלטותיה והפרוטוקול גלויים.

 • פעם בשנה, לפחות, תגיש ההנהלה לאסיפה הכללית דין וחשבון על פעולות העמותה. האסיפה, לאחר שתדון בדו"ח זה, תקבע לעמותה תכנית פעולה. אחת לשנה לפחות יוגש לאסיפה הכללית דין וחשבון של ועדת הביקורת. האסיפה תקיים דיון בדו"ח וועדת הביקורת ותסיק את המסקנות הדרושות.

 • האסיפה תהיה רשאית לשנות את התקנון ברוב רגיל של הזכאים להצבעה בה.

 • האסיפה הכללית רשאית ליפות את כוחם של חלק מחבריה להחליט בעניינים מסוימים אשר הם בסמכותה של האסיפה. משהוענקה סמכות כזו יהא תוקפה עד לאסיפה הבאה.

 • האסיפה הכללית תתווה את קביעת יעדי העמותה, עקרונותיה וקווי הפעולה הכלליים של ההנהלה ותחליט בשאלות ובנושאים אשר ההנהלה איננה מוסמכת לטפל בהם או אשר שליש מחברי ההנהלה ביקשו להעביר את ההכרעה בהם לאסיפה הכללית. כמו כן תדון האסיפה בדין וחשבון של ההנהלה על פעולות ההנהלה בעת כהונתה.

 • האסיפה הכללית תכונס בכל מקרה וצורך על ידי יו"ר ההנהלה או המנכ"ל ולא פחות מפעם אחת בשנה או לפי דרישת עשירית מחבריה.

 • האסיפה הכללית תכונס על ידי מכתב זימון רגיל שיצא מיו"ר ההנהלה או המנכ"ל לכל אחד מחברי האסיפה הכללית לפחות 14 יום מראש עם הודעה על תאריך, שעה ומקום בה תתקיים. הישיבה תהיה חוקית אם היא נתקיימה במקום ובמועד שנקבעו בהזמנות ואשר השתתפו בה לא פחות משניי שליש מהמספר הכללי של הזכאים להשתתף באסיפה. 
  אם במועד הקבוע לא יופיעו המשתתפים במספר הדרוש כאמור, תתקיים האסיפה באותו היום ובאותו מקום, שעה לאחר המועד שנקבע ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

 • האסיפה הכללית רשאית לצרף לישיבותיה אנשים נוספים, אשר יכהנו כבעלי תפקידי עזר כגון: יועצים משפטיים, מומחים חינוכיים, גזברים, רואי חשבון, חברי הוועדות וכיו"ב. לבעלי תפקידים אלו לא תהיה זכות הצבעה באסיפה הכללית אך המלצותיהם ירשמו בפרוטוקול.

 • האסיפה הכללית תהיה רשאית, ברוב רגיל, להפסיק את כהונתם של בעלי תפקידים כאמור בסעיף קטן טו' דלעיל.

 • החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות רגיל של הנוכחים. היו הקולות שקולים – תראה ההצעה כנדחית.

 • האסיפה הכללית רשאית למנות נשיא כבוד, חברי כבוד ואנשי חבר הנאמנים לעמותה וכן היא תמנה את רואה החשבון של העמותה ותהא מוסמכת להחליפו מפעם לפעם.

ההנהלה של העמותה (הועד)

 • האסיפה הכללית תבחר את חברי ההנהלה אשר מספרם יהיה אחד עשר, בבחירות אישיות חשאיות, כאשר לכל חבר באסיפה הכללית תהיה זכות הצבעה שווה.

 • אחד עשר חברי ההנהלה יכללו את יו"ר העמותה, אשר ייבחר בהצבעה נפרדת על ידי האסיפה הכללית, יתר חברי ההנהלה, עשרה במניין, ייבחרו מבין חברי האסיפה הכללית, כאשר יובטח כדלקמן: 
  1. מחוז צפון - 2 נציגים ; מחוז מרכז - 3 נציגים;  מחוז ירושלים - 1 נציג; מחוז הנגב והדרום - 2 נציגים ,1 נציג ציבור (חייב להיות חבר עמותה), 1 נציג נוסף.

  2. לא יהיו שני חברים בהנהלה אשר הנם חברים מאותו סניף.

  3. תיחום המחוזות יהיה כדלקמן: מחדרה צפונה – מחוז צפון; בין חדרה לגדרה - מחוז מרכז (כולל); מגדרה דרומה - מחוז דרום והנגב; מחוז ירושלים.

  4. תיחום המחוזות יהיה כדלקמן: מחדרה צפונה – מחוז צפון; בין חדרה לגדרה - מחוז מרכז (כולל);  מגדרה דרומה - מחוז דרום והנגב; מחוז ירושלים

  5. במידה ואין מועמד למחוז מסוים, יבחר החבר לפי מספר הקולות המרבי.

 • ההנהלה תנהל את כל ענייני העמותה לפי קווים והנחיות שתתווה האסיפה הכללית ותהיינה בידיה כל הסמכויות שלא נתייחדו למוסד כל שהוא ממוסדות העמותה.

 • יו"ר העמותה יהיה גם יו"ר ההנהלה.

 • ההנהלה תוכל לבחור מבין חבריה גם סגן אן סגנים ליו"ר.

 • ההנהלה תבחר מזכיר וגזבר כבוד של העמותה.

 • ההנהלה תמנה מנכ"ל לעמותה.

 • ההנהלה תבחר ל-3 שנים.

 • חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר ההנהלה. חבר ההנהלה יחדל לכהן כחבר אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

 • התפנה מקומו של חבר הנהלה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יכנס במקומו חבר העמותה אשר היה אחריו במניין הקולות של הבחירות באסיפה הכללית, המייצג אותו אזור בחירה של החבר המתפנה.

 • ההנהלה רשאית להסדיר את מועד ישיבותיה, המניין הדרוש לה ודרך ניהולם, אך תכונס לא פחות מאחת לחודש. זימון ההנהלה יבוצע על ידיי יו"ר ההנהלה או המנכ"ל בכתב או טלפונית לפחות 48 שעות מראש.

 • החלטות ההנהלה תתקבלנה ברב קולות המשתתפים בהצבעה. כאשר הקולות שקולים, ההצבעה נדחית.

 • ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה שיהיה חתום ע"י יו"ר העמותה ו/או המנכ"ל ואשר עותק ממנו ישלח לכל חברי ההנהלה לא יאוחר מ-7 ימים מתום ישיבות ההנהלה. מקור הפרוטוקול ישמר בתיק מיוחד במרכז הארצי.

 • ההנהלה תקבע את המוסמכים לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, לבצע בשמה פעולות בתחום סמכותה, וכן את המוסמכים לחתום על שיקים בשם העמותה.

 • מחצית מחברי ההנהלה מהווים מניין חוקי בישיבותיה. אין נוכחות והצבעה בהנהלה על ידי מיופה כוח או נציג.
 • ההצבעות בהנהלה תהיינה גלויות, בהרמת יד. ההנהלה תכין את תקציב העמותה לאישור האסיפה הכללית.

 • חברי ההנהלה לא יהיו זכאים לשכר עבור פעולתם אך ההנהלה תהא זכאית לקבוע החזר הוצאות ממשיות שהוצאו על ידם.

גוף המבקר

 • האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון כגוף מבקר במקום ועדת ביקורת.

 • הגוף המבקר יבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביא לפני האסיפה הכללית אתת המלצותיו לעניין אישור הדין והחשבון הכספי.

 • דו"ח הגוף המבקר יובא לדיון הנהלת העמותה ולא יפורסם לפני שיובא לדיון כזה. לאחר הדיון יובא לישיבת האסיפה הכללית.

 • לגוף המבקר תינתן גישה חופשית לצורך ביקורת לכל החשבונות והמסמכים של האגודה במוסדותיה המרכזים, בסניפים ובגופים המשפטיים החברים בה וכן יתנו לו כל מסמך, עזרה וכל הסבר שיידרש על ידו בכל עת בתחום העניינים הנתונים לפעולותיו על ידי כל חבר בעמותה.

 • רואה החשבון המשמש כגוף המבקר לא יהיה חבר הנהלה ולא ימלא שום תפקיד אחר בעמותה ולא בסניף, זולת תפקידו כגוף המבקר.

 • ישיבות האסיפה, ההנהלה והועדות פתוחות לפני הגוף המבקר והוא יכול להיות נוכח בכל ישיבה (ללא זכות הצבעה).


בית הדין העליון של העמותה

 • בית דין עליון פנימי של העמותה יהא מורכב מחמישה חברים הנבחרים על יד האסיפה הכללית ואשר יכללו לפחות משפטן אחד. חברי בית הדין יבחרו מתוכם יו"ר.

 • בית דין ידון בהרכב של 3 חברים, אשר ימונו לשם כך, בשביל כל עניין ועניין לחוד על ידי יו"ר בית הדין.

 • בית הדין מוסמך להחליט בעניינים הבאים:
  1. סכסוכים בין חברים
  2. סכסוכים בין הסניפים והמרכז
  3. סכסוכים בין חבר ומוסדות העמותה או בין חבר ומוסדות הסניף בו הוא רשום
  4. פירוש התקנון
  5. כל סמכות אחרת אשר הוענקה לו בתקנון הזה
 • בכל הנושאים הנ"ל ישמש בית הדין כבורר ופוסק אחרון ואין על החלטותיו ערעור.

 

ועדות עבודה

 • לצד ההנהלה, תבחרנה על ידי האסיפה הכללית ועדות העבודה הבאות:
  1. ועדת פרסום והסברה
  2. ועדה מקצועית
  3. ועדת כספים
  4. ועדת ארגון
  5. כל ועדה אשר האסיפה הכללית תמצא לנכון להקים.

 

 • ועדות תשמשנה ועדות עבודה אשר תמלצנה בפני ההנהלה בנושאים השונים, כל אחת תחומה וביוזמתה.

 • ההמלצות תאושרנה או תדחינה על ידי ההנהלה.

 • במקרה של ערעור על קבלת או אי קבלת המלצה, הדבר יובא בפני ועדת הביקורת אשר תמליץ האם לקבל את הערעור, לדחותו, או להעבירו להחלטת האסיפה הכללית.

 • ההנהלה תהיה מוסמכת למנות ועדות עבודה או ועדות אד-הוק בזמנים שבין האסיפות הכלליות ובלבד שהדבר יובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה.

חברות בעמותה

 • כל אדם אשר גילו אינו פחות מ-18 שנה ללא הבדלי מין, דת וגזע התומך במטרות העמותה יהיה זכאי להתקבל כחבר בעמותה.

 • כל אדם המבקש להתקבל כחבר עמותה (להלן-מועמד) יפנה בבקשת קבלה בסניף באזור מגוריו. בהעדר סניף באזור מגוריו של המועמד יגיש את בקשת הקבלה בסניף הקרוב ביותר למקום מגוריו.

 • חברות בסניף המקומי נחשבת גם כחברות בעמותת המרכז הארצי.

 • כל מועמד יגיש בקשה בכתב כדלקמן:
  אני הח"מ (שם _____________ ת"ז _____________) מבקש בזה לקבלני כחבר בעמותת "ניצן" אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד מסניף __________. אני מצהיר בזאת שקראתי את התקנות של האגודה כנ"ל ואני מתחייב לפעול לפיהן ולמלא אחריהן ואחרי כל החובות וההתחייבויות הנובעות מהשתייכות לעמותה. ולראיה באתי על החתום: __________________

 • הנהלת הסניף תחליט ברב דעות על קבלת החברים ותאשר את חברותו של מגיש הבקשה.

 • הזכות לכל חבר אשר חברותו אושרה על ידי הסניף שלו ותוקף חברותו שישה חודשים לפחות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה (אלא אם נשללה זכותו על יד הנהלת הסניף עקב אי תשלום מסים) וזאת בדרך הנקובה בתקנון זה.

 • החברות בעמותה מושתתת על עקרון התנדבות ופעולה שלא על מנת לקבל פרס.

 • אין החבר אחראי אחריות אישית בעד עסקי העמותה והתחייבויותיה.

 • האסיפה הכללית רשאית להעניק חברות כבוד לאדם בעד פעולה יוצאת מן הכלל לטובת העמותה או לאדם שהעמותה תרצה לכבדו בתואר זה.

 • האסיפה ראשית להטיל על הסניפים גביית דמי חבר ואת שעורם. כן תספק העמותה כרטיסי חבר לחבריה לפי ההחלטות והסידורים שיקבעו על ידי האסיפה.

 • כל סניף ינהל פנקס חברים וירשום את כל החברים המתקבלים, היוצאים והמוצאים, שמותיהם ושמות משפחותיהם וכתובותיהם.

 • מועמד לחברות שבקשתו נדחתה על ידי הנהלת הסניף יהיה רשאי לערער על ההחלטה בפני הנהלת העמותה אשר החלטתה תהיה סופית.

 • הפסקת חברות
  1. הנהלת העמותה ו/או הנהלת הסניף (לגבי חברים הרשומים במסגרתו) רשאים להפסיק, ברב רגיל, את חברותו של חבר על סמך אחד מהנימוקים הבאים: (א) מעילה (ב) חיוב בדין על עבירה שיש עמה קלון (ג) פעולות בניגוד למוסד הציבורי (ד) עשיית פעולות החותרות תחת קיומה של העמותה או המכשילות את פעולותיה (ה) אי קיום חובות שהאגודה קבעה באסיפה הכללית (ו) אי קיום תקנון
   העמותה (ז) אי תשלום דמי חבר חרף משלוח התראה בכתב לעשות כן.

  2. חברות תפסק במקרים הבאים: (א) החבר נפטר (ב) אם החבר הודיע להנהלת סניפו על פרישתו. פרישתו תכנס לתוקף כעבור 30 יום מקבלת הודעתו. חבר פורש חייב לשלם את כל הסכומים המגיעים ממנו עד תאריך פרישתו. (ג) כשהחבר הוכרז פושט רגל. (ד) אם החבר אינו יכול לתפקד מסיבות בריאות.

  3. לא תתקבל החלטה על הוצאת חבר מהעמותה בטרם תינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפני הגוף המחליט.

  4. זכותו של החבר לערער תוך 30 יום לבית הדין הפנימי על ההחלטה להפסקת חברותו.


סניפים

האמור בפרק זה יחול הן על סניפים אשר רשומים ו/או ירשמו כעמותות והן על סניפים אשר אינם מנוהלים כגופים משפטיים עצמאיים.

 • סניפים יוכלו להיווסד בכל מקום בישראל. לעמותה רשות לייסד סניפים על פי החלטת האסיפה הכללית.

 • סניפים יפתחו לפי קריטריונים שיקבעו על ידי האסיפה הכללית. מרכזי אבחון יהיו אזוריים בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.

 • לא יהיה יותר מסניף אחד בכל מקום ישוב.

 • ההנהלה רשאית לאשר את הקמת הסניף או לסרב לאשרו.

 • הקמת הסניף כעמותה או כסניף המהווה זרוע אדמינסטרטיבית של המרכז, תקבע על ידי אנשי הישוב ובלבד שיאמצו תקנון זה על כל שינויו בעתיד ויקבלו על עצמם את מרות המוסדות המוסמכים של העמותה ויצייתו לכל החלטה שהתקבלה על ידי האסיפה הכללית וההנהלה.

 • סיפוח סניפים לעמותה יאושר באסיפה הכללית, לאחר אשורם ע"י ההנהלה.

 • משאושרה הקמת הסניף על ידי ההנהלה תכונס אסיפה של חברי הסניף לבחירת הנהלת הסניף המקומי אשר היא תנהל את ענייני הסניף בהתאם לתקנון זה.

 • הנהלת הסניף תהיה מורכבת מאותו מספר חברים שיקבע על ידי אסיפת חברי הסניף שלא יהיה פחות מ-3. בכל הנהלה יבחר יו"ר הסניף, מזכיר וגזבר.

 • ההנהלה של כל סניף תתכנס לפחות אחת לחודש.

 • תקופת כהונה של הנהלת הסניף לא תעלה על 3 שנים.

 • הנהלת הסניף רשאית לבחור ועדות משנה לביצוע תפקידיה. החלטות הועדות הן בגדר המלצות אשר ההנהלה צריכה לאשר אותן.

 • ההנהלה באישור האסיפה הכללית תהיה רשאית להורות על הפסקת פעילותו של הסניף, אם תמצא כי פעולות הסניף אינן תואמות או נוגדות את מטרות האגודה, דרכי פעולותיה ו/או כי הסניף איננו מציית להחלטות שנתקבלו על ידי המוסדות המוסמכים של העמותה. במקרה כזה חברי הסניף שפעילותו הופסקה יהיו מנועים מלרשום עמותה עצמאית ולשאת ו/או להירשם בשם ניצן ו/או בשם דומה, מבלי לקבל אישור העמותה הארצית מראש ובכתב.

 • סניף יתאגד כאגודה עצמאית בתום שנה מהקמתו ובתנאי שתקנון הסניף יהיה בהתאם לתקנון הזה. הנהלת העמותה רשאית לעכב ביצועו של סעיף זה לפי שיקוליה ובהתאם לצורכי ותנאי הסניף.

 • ההוראות הבאות יחולו על כל סניף ויהיו בתקנונו:
  1. כל סניף ינוהל באופן שלא יעמוד בסתירה לתקנון, הוראות והחלטות של המוסדות המרכזיים של העמותה.

  2. הנהלת ענייניו הכספיים של הסניף יחולו לפי הוראת הפרק השישי של תקנון זה.

  3. כל מסמך משפטי שהסניף צד לו והוא אינו מסמך שכרוכה בו התחייבות כספית טעון חתימה של יו"ר הסניף והמזכיר או של יו"ר הסניף והגזבר. כל מסמך כזה שנדונה בו התחייבות כספית טעון חתימה של היו"ר והגזבר. מורשי החתימה של סניפים שאינם עמותות יאושרו בכתב על ידי הנהלת ניצן.

  4. פרוטוקול ירשם מכל דיון שנערך בהנהלת הסניף או באסיפה של חברי הסניף. העתקי ההחלטות ישלחו להנהלת העמותה הארצית.

  5. הסניף יעביר להנהלה דו"חות כספיים, מאזנים ותקציבים לפי ההנחיות המפורטות בהחלטות ההנהלה. הדו"חות כאמור יאושרו על ידי ההנהלה והסניף יפעל לפיהם רק לאחר האישור.

  6. אסיפה כללית של הסניף תתקיים לפחות אחת לשנה ואחת לשלש שנים לפחות יבחרו בעלי התפקידים של הסניף – יו"ר, גזבר כבוד, ועדת ביקורת וההנהלה. הסניף יקים אסיפה כללית לפחות 14 יום לפני קיום האסיפה הכללית של העמותה שעניינה בחירת מוסדות העמותה וזאת על מנת לבחור את נציגיו לאסיפה הכללית של העמותה. האסיפה תהיה חוקית אם ישתתפו בה לא פחות משני שליש של מספר החברים ולא פחות משבעה. במקרה שלא יהיה המספר הדרוש כנאמר לעיל, תתקיים האסיפה הכללית באותו היום ובאותו המקום, שעה לאחר הזמן שנקבע מלכתחילה והיא תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

  7. האסיפה של הסניף רשאית להחליט על פירוקו. במקרה של פרוק הסניף יעבור רכושו, ציודו ויתרת כספו, לעמותת המרכז הארצי.

  8. עמותות ניצן המקומיות רשאיות לפנות בבקשת תרומות למוסדות מקומיים, עירוניים, ציבוריים ועסקיים ביישובם. אין סניף או עמותה מקומית רשאים לפנות בבקשה לתרומות או להתרים בדרך אחרת מוסדות ארציים, לאומיים או ממלכתיים בארץ או בחו"ל, אלא באישור הנהלת המרכז הארצי.

  9. כל סניף ידווח להנהלה על פרטי על תרומה ואסוף (העולה על סכום שיקבע ע"י ההנהלה) שנתקבלה בסניף תוך 30 יום מיום קבלתה, או האירוע.

  10. לא יפנו עמותה מקומית או סניף בכל עניין למשרד ממשלתי או לגוף ארצי אחר, אלא לאחר קבלת אישור מוקדם של ההנהלה.

  11. במקרה של ניגוד בין החלטת הסניף להחלטת ההנהלה, הדבר יובא בפני האסיפה הכללית.

  12. אסור לסניף להיכנס להתחייבויות כספיות בשם העמותה, אלא אם קיבל על כך הסכמה מראש של ההנהלה. (13) עדיפות לטיפול תינתן לתושבי הישוב בו נמצא הסניף.


פרק שישי

כספים

תקציב

 • תקציב העמותה יוכן ע"י המנכ"ל, יאושר על ידי ההנהלה לאחר המלצת ועדת הכספים ויובא לאישור האסיפה הכללית.
 • הכנסות העמותה יהיו מהמקורות הבאים:
  1. תרומות של מוסדות ויחידים
  2. הקצבות ממוסדות הממשלה, מוסדות בינלאומיים ואחרים
  3. תשלומים של מפעלים למטרות מיוחדות.
  4. הכנסות מאירועים מיוחדים, נשפים, הגרלות וכו'
  5. ירושות, תמיכות, עזבונות, מתנות וכו'
  6. תשלומים של ידידי העמותה
  7. מסי חבר
  8. הכנסות מיום התרמה ארצי שיערך אחת לשנה
  9. גביית דמי השתתפות ממקבלי עזרה
  10. הכנסות אחרות.

   כל הנ"ל בכפיפות לחוקים החלים על הכנסות מסוג זה.
 • מתוך הסכומים הנ"ל יופרש לסניפים אחוז מסוים או סכומים כפי שיקבע מפעם לפעם על ידי האסיפה הכללית.

 • כל הוצאת כספים תבוצע במסגרת התקציב המאושר. האסיפה הכללית רשאית לערוך שינויים בתקציב העמותה.

 • הדו"ח הכספי והמאזן יכללו את פעולות המרכז וכל הסניפים אשר אינם פועלים כעמותות עצמאיות.

 • שיטת הנהלת החשבונות, הדיווח והכנת הדו"חות הכספיים יהיו אחידים בכל הסניפים.

 • שנת הכספים של העמותה תהיה מ-1 בינואר של כל שנה ועד 31 בדצמבר של אותה שנה.

 • על הסניפים להעביר למרכז את הצעת התקציב שלהם לשנה הבאה עד לתחילת דצמבר של השנה שלפניה ואת המאזן המבוקר עד לתאריך של 31 בינואר של השנה החדשה.

 • דרכי השקעות הכספים להבטחת ערכם יקבעו על ידי ההנהלה. לא יושקעו כספים, אלא בדרכים שיקבעו.

 • ההנהלה תקבע את משכורות ותנאי העבודה של עובדי העמותה בכל הסניפים.