דף הבית   English
*שם מלא
*דוא''ל
*טלפון
*עיר מגורים
אשמח לקבל עדכונים מאגודת ניצן. בכל עת ניתן להסיר את כתובתך
facebook nitzan page link

פתיחת סניף

 

הנהלה
בין המעוניינים בהקמת סניף חייבים להיות גם הורים. בהנהלת הסניף יושבים 3-2 נציגים פעילים של ההורים ובצדם לפחות איש ציבור אחד או שניים.
כמו כן ישב בהנהלה איש מקצוע (פסיכולוג , רופא נוירולוג , מורה  בכיר לחינוך מיוחד וכו').

הגדרת האוכלוסייה בה יטפל הסניף
עקב המגוון הרחב של לקויות הלמידה, החל בילדים בחינוך הרגיל וכלה בילדים בחינוך המיוחד יש להגדיר בדיוק באילו ילדים יטפל הסניף. כל אחת מקבוצת הלקויות מחייבת טיפולים ייחודיים .


תקציב

 • תמיכתו השוטפת של מרכז ניצן בסניף אינה מתבטאת בהעברת תקציבים. יש להבטיח תקציב שוטף לסניף מכספי הרשות המקומית, שיקום שכונות או תורמים, תשלומי הורים.

 • יש להקפיד על כך שהמשפחות שילדיהן מטופלים בסניף, ישתתפו במימון. הנחות יינתנו ע"ס חוות הדעת של ועדת המלגות שתוקם בסניף.

 • בהעדר משאבים, ההשתתפות הכספית ממרכז ניצן היא מצומצמת ומתבטאת בהעברות כלהלן: ספי יום ההתרמה שנאספו בישוב, מלגות למשפחות המתקשות לממן את הטיפולים באגודה, כמו כן יינתן מענק חד-פעמי, לקראת פתיחת הסניף.


מבנה
הרשות העירונית תעמיד לרשות הסניף מבנה מתאים לפעילות. רצוי מאוד שהמבנה יהיה מרווח, נאה ונעים כדי שהילדים יבואו ברצון. רצוי שלא יהיו אלה כיתות בי"ס וכמובן לא מרתף או מקלט תת-קרקעי.


פיקוח מקצועי
אנו מעונינים שהפיקוח על החינוך המיוחד בישוב יהיה שותף בבחירת הצוות המקצועי, וייתן ברכתו לסניף החדש.  אולם המחויבות של אגודת ניצן הינה כלפי ההורים והם אלה המשתפים את ביה"ס בתהליך הטיפולי של ילדם במידה והם מעונינים בכך. 


הסיוע המקצועי מהמרכז הארצי
 

 • מתן סופרויז'ן מקצועי על אנשי המקצוע.
 • הדרכת אנשי הצוות להוראה באמצעות מחשב (בהתאם לצורך).
 • ייזום ימי עיון לצוות המקצועי ושילובם בקורסים הארציים.
 • ביצוע אבחונים מרוכזים כדי לאפשר התחלת העבודה עם התלמידים בעת הצורך.

 מבנה הסניף ומוסדותיו

א. מטרות הסניף

כללי  - מתוך התקנון:
"העמותה תהיה איגוד ארצי מרכזי למתן עזרה, טיפול וחינוך משלים של אוכלוסיית לקויי הלמידה, בכל מקום בישראל, על מנת להבטיח את שיקומם, עתידם ומעמדם ולהבטיח להם איכות חיים נאותה, במגמה להגיע לכל ילד לקוי למידה בארץ. העמותה תהיה רשאית להרחיב את מתן העזרה לגיל הרך, מתבגרים ובוגרים בהתאם להחלטת מוסדותיה."


ב. דרכי ביצוע

איתור צרכים ופיתוח שירותים

בשלבי ההיערכות וההתארגנות של הסניף לביצוע השירותים יש לוודא:

 • סקר צרכים
 • מיפוי שירותי קהילה קיימים
 • פיתוח תכניות להעמקה והרחבה של שירותים (בתאום עם הרשות המקומית ועם משרד  החינוך).
 • פיתוח שירותים שאינם קיימים
 • בדיקת זמינותו של כוח אדם מקצועי שיידרש למתן השירותים
 • פרסום והפצת המידע בבתי הספר ובקרב האוכלוסייה


 ג. פעילות ניצן בקהילה

 • אבחונים דידקטיים ופסיכולוגיים 
 • הוראה מתקנת 
 • טיפולים פרא רפואיים
 • דיור מוגן בקהילה למבוגרים
 • פעילויות חברתיות (מועדונים, טיולים)
 • חוגי העשרה (צילום, בישול וכו')
 • טיפולים באמצעות מחשבים לשיפור כשרי למידה
 • חוגי התעמלות מתקנת
 • ריפוי באומנויות ובמוסיקה
 • קייטנות
 • חוגים משולבים
 • עבודה עם הוורים: הכוונה ויעוץ
 • פעילויות לגיל הרך - הדרכה לגנות

בנוסף למתן השירותים הנ"ל, בהתאם לצורך ולאפשרויותיו,
יעסוק סניף ניצן גם בנושאים הבאים:

 • ארגון אירועים (הן לצורכי הסברה והן לצורך גיוס כספים)
 • הפעלת חונכים לסיוע לילדים
 • גיוס והפעלת מתנדבים
 • נופשונים להורים
 • עבודה עם בתי הספר
 • הגברת המודעות
 • גיוס משאבים מתורמים
   

 ד. הסניף ובעלי תפקידים  (מותאם למספר המטופלים בסניף)
מוסדות הסניף יהיו: האסיפה הכללית, ההנהלה וועדות עבודה.
בסניפים שהם עמותות, תהיה גם ועדת בקורת. משך כהונתם של החברים במוסדות תהא ל- 3 שנים עם אפשרות להארכה לעוד קדנציה של 3 שנים.

האסיפה הכללית

הנהלה
ועדה מקצועית
ועדת ארגון אירועים
ועדת בקורת
ועדת כספים
מנהל
עובדי מינהלה
רכז מקצועי

 
עובדים מקצועיים
פסיכולוגית
עו"ס
מורים ומאבחנות
מדריכים
רכז מועדון
עובדים פארארפואיים
רכז דיור משותף 


ה. מוסדות הסניף

 1. האסיפה הכללית
  תתכנס לפחות אחת לשנה ותפעל בהתאם לתקנון. האסיפה הכללית תתווה להנהלת הסניף את קווי הפעולה הכלליים ותדון בדין וחשבון של ההנהלה על פעילותה בתקופת כהונתה.
  ההחלטות בנושאים עקרוניים כפופות להחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית הארצית.


 2. הנהלת הסניף 

  א. נבחרת ע"י האסיפה הכללית לצורך ניהול עניני הסניף
  ב. בחירת יו"ר
  ג. מינוי מנהל הסניף
  ד. אישור קבלת חברים
  ה. קביעת תחומי הפעילות בסניף וחלוקת האחריות לנושאים השונים בין חברי ההנהלה, איוש הועדות
  ו. אישור התקציב
  ז. אישור מורשי החתימה של הסניף
  ח. טיפול במסמכים משפטיים
  ט. הרכב ההנהלה: מומלץ לכלול בין חברי ההנהלה הורים, אנשי מקצוע ונציגי ציבור עפ"י מפתח של 1/3   לכל קבוצה, ובסה"כ כחמישה חברים.
  מקבלי שכר בסניף לא יבחרו כחברי הנהלה או יו"ר.


 3. יו"ר - נבחר ע"י ההנהלה, תפקידיו:
  ניהול הסניף והפעלתו בצורה תקינה ובהתאם לתקנון.
  יו"ר הסניף הוא יו"ר הנהלת הסניף. בתוקף זאת הוא אחראי להפעלת ההנהלה של הסניף - לביצוע מדיניות


 4. רכז / מנהל הסניף
  א. מבצע מדיניות ההנהלה והחלטותיה.
  ב. אחראי להכנת התקציב, בסיוע הגזבר, והבאתו לאישור ההנהלה. ביצוע התקציב.
  ג. הנהלת חשבונות.
  ד. מטפל בגיוס כוח אדם (עובדים, מתנדבים ואנשי מקצוע) בתאום עם הרכז המקצועי.
  ה. אחראי על האינוונטר והציוד.
  ו. מעודד יוזמות ומקדם ביצוען.
  ז. משתתף בפגישות ארציות או אזוריות של מנהלי הסניפים.
  ח. משתתף בישיבות הנהלה. (למנהל אין זכות הצבעה בישיבות ההנהלה, להוציא מקרים בהם משמש היו"ר גם    כמנהל בפועל).
  ט. אחראי לדיווח למרכז הארצי.
  י.  מטפל בהכנת תכניות פעולה.
  יא. מתאם בין כל הגופים והחברים בסניף.
  יב. אחראי  ארגונית, על כוח האדם ועל סדרי העבודה.
  יג. אם המנהל הוא איש מקצוע, הוא יהיה אחראי גם על הנושאים המובאים בסעיף 6.


 5. גזבר
  א. אחריות לתקציב ולהפעלתו (בעזרת המנהל).
  ב. אחראי על ניהול כספי תקין בסניף.
  ג. אחראי לקשרים עם רואה החשבון (בסניף עצמאי) ועם מנהל החשבונות.
  ד. מסייע בהבהרת הנוהלים והחוקים הקיימים במוסדות ציבור.
  ה. מורשה חתימה.
  ו.  אחראי על דיווח כספי למרכז (בסניפים שאינם עמותות).


 6. רכז מקצועי - כפיפות למנהל
  א. קבלת אנשי מקצוע לעובדה - בתאום עם המנהל ופיקוח מקצועי על עבודתם.
  ב. קשר עם מרכז ההדרכה - הכנת תכנית עבודה, כפוף לאישור המנהל.
  ג. השתתפות בישיבות מקצועיות.
  ד. קשר עם מוסדות טיפוליים באזור (מרכזים להתפתחות הילד, שפ"ח, מחלקות נוירולוגיות בבי"ח, טיפות   חלב, בתי ספר וכו').
  ה. דיווח למנהל.


 7. מזכירה - כפופה למנהל