דף הבית   English
*שם מלא
*דוא''ל
*טלפון
*עיר מגורים
אשמח לקבל עדכונים מאגודת ניצן. בכל עת ניתן להסיר את כתובתך
facebook nitzan page link
הכשרה והשתלמויות > הנחיות כלליות

הנחיות כלליות

 

 • ההשתלמויות מוכרות לשנת שבתון על ידי קרנות ההשתלמות ומשרד החינוך.

 • לכל קורס תנאי קבלה ייחודיים; על הנרשמים לבדוק טרם הרישום את תנאי הקבלה המפורטים בקורס אליו הם מעוניינים להירשם.

 • על המשתלמים לעמוד בכל דרישות ההשתלמות (עבודה או מבחן), בהתאם לדפי ההנחיות של הקורס ועל פי הכללים של אגף ההשתלמויות במשרד החינוך. אי עמידה באחת או יותר מדרישות אלה עלולה לפגוע בזכאותם לגמול לשנת שבתון.

 • על פי הנחיות האגף להשתלמויות במשרד החינוך, קיימת חובת נוכחות בקורסים.

 • משתלמים שיעמדו בכל חובות הקורס, יקבלו אישור סיום לימודים.

 • לוח המפגשים והחופשות יינתן לתלמידים במפגש הראשון בכל קורס.

 • מספר המקומות בקורסים מוגבל, תינתן עדיפות למקדימים להירשם.

 

סדרי הרשמה

 • ההרשמה כרוכה במילוי טופס הרשמה והסדרת התשלום.

 • יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים בטופס: פרטים אישיים ושמות הקורסים. 

 • המבקשים להירשם לתוכניות הבאות: אבחון דידקטי, התוכניות להכשרת מאמני הורים- יצרפו צילום תעודות מקור וקורות חיים.


ניתן להירשם ללימודים באחת מן הדרכים הבאות:

 • הרשמה אישית במשרדי מרכז ניצן – רחוב פנחס רוזן 72, תל אביב.

 • שליחת טופס רישום בפקס: 03-5371039. 

 • שליחת טופס רישום בדואר: ת.ד. 57304 תל אביב, 6157301.

 • ניתן להוריד את טופס הרישום - לחץ כאן ולשלוח אותו לדוא"ל kursim@nitzancenter.org

 • לאחר ההרשמה וקליטתה במחשב, יישלחו לביתו של המשתלם קבלה ו/או אישור על חיוב כרטיס האשראי.

 

נהלי רישום למשתלמים בשנת שבתון
הקורסים מוכרים על-ידי קרנות ההשתלמות. יש לציין בטופס ההרשמה כי המשתלם בשנת שבתון ולהוסיף את פרטי כרטיס האשראי לצורך גביית שכר הלימוד.
יש לציין במקום המיועד לכך בטופס, באם המשתלם משתייך להסתדרות המורים או לארגון המורים.
דמי הרישום ישולמו ישירות על ידי המשתלם, באמצעות כרטיס אשראי. שכר הלימוד בקורסים של משתלמים בשנת שבתון ישולם ישירות על ידי קרן ההשתלמות של הבנק הבינלאומי הראשון.
לאחר קליטת ההרשמה באגודת ניצן, יישלחו לביתו של המשתלם קבלה ו/או אישור על חיוב כרטיס האשראי בדמי ההרשמה וכן טופס "הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד". את הטופס יש למלא ולהעביר לאגודת ניצן בתוך שבועיים מיום קליטת ההרשמה.
במקביל, יכול המשתלם לשלם את שכר הלימוד ישירות לאגודת ניצן. במקרה זה, קבלת ההחזר מקרן ההשתלמות תתבצע על-ידי המשתלם לאחר קבלת אישור אגודת ניצן על התחלת לימודים וקבלה על מלוא שכר הלימוד.
ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים למורים בשנת שבתון: מורים בשנת שבתון המבקשים לבטל הרשמתם ו/או להפסיק את הלימודים, יחולו עליהם אותם כללים החלים על כלל המורים (אנא עיינו בפרק ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים בהמשך).

סדרי התשלום

 • דמי רישום בסך 200 ₪ ישולמו במועד ההרשמה באמצעות כרטיס אשראי.
  בכל מקרה של ביטול הרשמה או ביטול לימודים על ידי המשתלם, לא יוחזרו דמי הרישום.

 • כדי לתת תוקף להרשמה ללימודים, יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי.
  התשלום באמצעות כרטיס אשראי מחייב קיום מסגרת אשראי בגובה עסקת האשראי כולה, בבנק בו מתנהל החשבון. 

 • התשלום במספר תשלומים אפשרי בהתאם להסדרים שבין המשתלם לבין חברת האשראי.

 • משתלם המבקש לבטל, מכל סיבה שהיא, הוראת חיוב שבוצעה באמצעות כרטיס האשראי ו/או באמצעות המחאות, ישלם גם את העמלות ששילמה/תשלם אגודת ניצן בגין ביטול העסקה, בתוספת דמי ביטול בסך של 40 ₪.

 

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים

 • יש להודיע בכתב לאגודת ניצן על ביטול הרשמה או על הפסקת לימודים. 

 • ההחזר הכספי יועבר לחשבון הבנק ממנו נגבה התשלום, או בהמחאת בנק אשר תישלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה באגודת ניצן.

 • ביטול הקורס על ידי אגודת ניצן יזכה את הנרשמים בהחזר כספי מלא.

 • חישוב ההחזרים או החיובים ייקבע בהתאם לתאריך קבלת ההודעה בכתב באגודת ניצן.

 • במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים באופן מלא או חלקי על ידי המשתלם, יוחזר שכר הלימוד באופן הבא:
  • דמי הרישום יוחזרו רק במידה והקורס בוטל על ידי ניצן.

  • ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים יזכה את הנרשם במלוא שכר הלימוד (במידה ושולם), למעט דמי הרישום.

  • ביטול הרשמה במשך שבועיים (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים, יחייב את הנרשם ב-10% משכר הלימוד, בנוסף לדמי הרישום.

  • ביטול לימודים לאחר תחילת הקורס ועד לסיום השליש הראשון של הקורס יחייב את המשתלם בתשלום של 30% משכר הלימוד, בנוסף לדמי הרישום.

  • המבטלים לימודים לאחר תום השליש הראשון של הקורס לא יהיו זכאים להחזר כספי של שכר הלימוד בגין הביטול.

  •  כללים אלה יחולו גם על מורים בשנת שבתון המבקשים לבטל הרשמתם ו/או להפסיק את הלימודים.

הערות 
אגודת ניצן שומרת לעצמה את הזכות להעלות את שכר הלימוד ולהכניס שינויים במיקום, בתאריכים, בתוכנית וברשימת המרצים בהתאם לצורך ולאילוצים.
פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים ונתונה לשיקול דעתה של אגודת ניצן.